C+I Közműhálózat Tervező Rendszer

CSATORNA-, VÍZ- ÉS GÁZHÁLÓZATOK TERVEZÉSE  |  NYOMVONAL RAJZOLÁSA,TEREPADATOK MEGADÁSA  |  KÖZMŰADATOK MEGHATÁROZÁSA  |  KERESZTEZŐ KÖZMŰVEK  |  E-KÖZMŰ TÁMOGATÁS  |  HOSSZ-SZELVÉNY RAJZOLÁSA  |  HÁZI BEKÖTÉSEK, SZERELVÉNYEK  HOSSZMETSZET ‚FELÖLTÖZTETÉSE’  |  HELYSZÍNRAJZ FELIRATOZÁSA  |  KERESZTMETSZETEK LÉTREHOZÁSA  |  DINAMIKUS MÓDOSÍTÁSOK  |  LEFOLYÁSELEMZÉS, SZIMULÁCIÓ  | HIDRAULIKAI MODELLEZÉS, SZIMULÁCIÓMENNYISÉGI KIMUTATÁSOK

CSATORNA-, VÍZ- ÉS GÁZHÁLÓZATOK TERVEZÉSE

A C+I Közműhálózat Tervező Rendszert a CAD+Inform Kft.fejleszti folyamatosan, immár több mint 15 éve. A rendszer az első olyan, a hazai tervezői szokásokat figyelembe vevő szoftvercsomag, amely alkalmas helyszínrajzok, hosszmetszetek és keresztszelvények egyidejű és következetes kezelésére, szerkesztésére.

A rendszer moduláris felépítésű. Az önállóan is telepíthető modulok egyrészt zárt és nyílt szelvényű gravitációs csatornák, másrészt nyomás alatt működő vezetékek (csatorna-, víz- és gázhálózatok), számítógépes tervezését támogatják. A program technológiailag az AutoCAD alapszoftverre épül, a rendszer általános AutoCAD ismeretekkel használatba vehető.

A fejlesztés során az alapgondolat az volt, hogy egy olyan alkalmazás szülessen, amely a Magyarországon kialakult, papíron történő tervezési gyakorlatnak megfelelően kezeli az egész munkafolyamatot. Lényeges szempont volt, hogy az alaptérképi háttér minden szakág számára egységesen ugyanaz legyen, továbbá a rendszerben valamely szakág által már megtervezett vezetékek, bekötések pontos helyét a többi szakági modul felismerje, azokat a hossz- és keresztszelvényeken a tervezett helyükön megjelenítse.

C+I KÖZMŰHÁLÓZAT TERVEZŐ RENDSZER FŐBB FUNKCIÓI

 Nyomvonal rajzolása, terepadatok megadása

A tervezés a helyszínrajzon a nyomvonal megrajzolásával kezdődik. Egy közmű nyomvonala az AutoCAD vonallánc rajzoló és szerkesztő funkcióival készíthető el. A munkához nem feltétlenül szükséges a helyszínrajz digitális alaptérképének megléte. A hosszmetszetek megrajzolásához minden adat megadható a papírtérképről lemért vagy leolvasott információk alapján.

A nyomvonal megrajzolása után a terep magassági adatainak megadása következik. Ha rendelkezésre áll a terep térbeli modellje, mely egyaránt lehet Civil 3D felület vagy háromszögekből álló terepmodell, a szükséges magasság értékeket a rendszer automatikusan kiolvassa belőle. Terepmodell nélkül a magassági adatokat csak a nyomvonal mentén, vagy a nyomvonal mentén bizonyos távolságokban tetszőleges szélességű sávokban kell meghatározni. A magassági adatok egyszerűen kiolvashatók a geodéták által széles körben használt ITR alkalmazásban létrehozott objektumokból.

 Közműadatok meghatározása

Ezután adhatók meg a tervezés alatt álló közművek főbb jellemzői, úgymint anyagminőség, átmérő, lejtés, különböző magassági adatok, stb. Csapadék csatorna esetében a program támogatást nyújt a mértékadó vízhozam kiszámításához a vízgyűjtőterületek, valamint egyéb szükséges adatok (lefolyási idő, visszatérési idő, lefolyási tényező, stb.) meghatározása után. Természetesen a megadott adatok a tervezés során bármikor módosíthatók.

 Keresztező közművek

A hossz-szelvény megrajzolása előtt célszerű a helyszínrajzon meghatározni a tervezett közmű nyomvonalát keresztező közműveket. A meglevő közművek megadása az azonos tulajdonságokkal rendelkező rajzi objektumok kijelölése után a jellemző adatok, úgymint közmű típusa, átmérője, terephez viszonyított fedés, vagy pontos magasság értékek meghatározásával történik. A keresztező közművek megadását előre definiált sablonok alkalmazása nagy mértékben megkönnyíti. A rendszer nagy előnye más közműtervező alkalmazásokhoz képest, hogy a helyszínrajzon így megjelölt meglevő közműveket a program automatikusan megjeleníti a hossz- és keresztszelvényeken. Az olyan víz-, gáz- és csatornahálózatok esetében, amelyek a C+I Közműhálózat Tervező valamely moduljával készültek, semmiféle adatmegadás nem szükséges, azok bármely pontjában a közmű tetszőleges magassági értékeit a program automatikusan kiszámolja.

 E-közmű támogatás

A program lehetőséget biztosít az e-közmű rendszerből letöltött SHP és DXF fájlok klasszikus közműtérképi formátumba történő konvertálására. Ezeket az adatokat az alkalmazás értelmezi, és meglevő közmű objektumokként kezeli. Az egyes szakági objektumok megjelenését, mint pl. vonalas létesítmények színeit, vonaltípusát, vagy pontszerű objektumok jelkulcsokkal történő ábrázolását egy, a program által biztosított jelmagyarázat blokk szabályozza. Ez a blokk korlátozott mértékben módosítható, testreszabható.
Amennyiben a forrásállományok rendelkeznek magassági adatokkal, a program feliratozó funkciói a mérnöki gyakorlatban megszokott módon megjelenítik bizonyos műtárgyak és szakági vezetékek magassági értékeit. A feliratok elhelyezése történhet automatikusan vagy felhasználói közreműködéssel. A szakági vezetékek anyagminősége és átmérő vagy méret értéke(i) ez előzőekben leírtak szerint szintén megjeleníthető.

 Hossz-szelvény rajzolása

A hosszmetszet létrehozása három lépésben történik. Először a nyomvonal mentén megadott terepmagassági értékekből, a közmű adataiból, valamint a rendszer konfigurációjában beállított paraméterek alapján a program egy vázlatos hosszszelvényt készít. Ezen a fej- és láblécen kívül csak a terep (nyílt árok esetében a bal illetve jobb oldali rézsűél is), a közmű függőleges vonalvezetése, valamint gravitációs csatornák esetében az aknák és esetlegesen elhelyezett tisztítóidomok kerülnek megrajzolásra.

 Hosszmetszet módosítása

Az így elkészített vázlatos hossz-szelvényen aztán tetszőleges szerkesztések hajthatók végre. A módosítások elkezdése előtt célszerű a vezetéket keresztező közműveket átvezetni a hosszmetszetre, amit a helyszínrajzon megadott közművek adatai alapján a rendszer megfelelő funkciója automatikusan elvégez. Gravitációs csatornák esetében a szerkesztés egyrészt kiterjed a csatorna folyásfenekének megváltoztatására, másrészt aknák és idomok helyének módosítására. A változtatások párhuzamosan végezhetők a helyszínrajzon és a hossz-szelvényen. A megosztott képernyőn egyszerre látható a csatorna helyszínrajzi képe és annak hosszmetszete, így a műtárgyak helyei a helyszínrajzon is módosíthatók. Bármilyen változtatás eredménye azonnal megjelenik mind a hossz-szelvényen, mind a helyszínrajzon. Nyomás alatt működő vezetékek esetében a vezeték függőleges vonalvezetésének töréspontjai módosíthatók. Tetszőleges pontba lehet töréspontot elhelyezni, hosszirányban mozgatni, magasságát megváltoztatni illetve törölni.

 Házi bekötések, szerelvények

A házi bekötések rajzolása két lépésben történik. A bekötés helyének kijelölése után annak jellemző adatait kell meghatározni, úgymint átmérő, anyagminőség, stb. Gravitációs csatornák esetében, amennyiben a hosszmetszet már létezik, a bekötés magassági adatainak ismeretében könnyen ellenőrizhető, hogy az adott bekötés csatlakoztatható-e a csatornára, vagy esetlegesen a csatorna további magassági módosítása szükséges. A tervező a helyszínrajzon a közmű nyomvonalára különböző szerelvényeket, pl. tolózárakat, tűzcsapokat, szaglókat, védőcsöveket helyezhet el. A szerelvény jellemző adatainak (méret, típus, stb.) megadása után annak szimbóluma megjelenik a helyszínrajzon. Szintén a helyszínrajzon kerülnek elhelyezésre a csomópontok helyét jelölő szimbólumok.

 Hosszmetszet ‚felöltöztetése’

Ezután következhet a hossz-szelvény elkészítésének harmadik lépése, a részletezés. A hosszmetszeten a részletezés során kerülnek megjelenítésre egyrészt a helyszínrajzon megrajzolt házi bekötések, szerelvények és csomópontok hosszmetszeti szimbólumai, valamint a tervezett közműre csatlakozó leágazásai azok magassági és szelvény adataival. Másrészt ebben a fázisban történik a nyomvonal mentén a szilárd burkolatú terepszakasz sraffozása, valamint gravitációs csatornák esetében az aknák és idomok sorszámozása. Ha a tervező valamilyen változtatást hajt végre, a hosszmetszet ismételt részletezése letörli a korábbi részletezés során megrajzolt objektumokat, és a helyszínrajz aktuális állapotának megfelelően újraöltözteti’ azt.

 Helyszínrajz feliratozása

A feliratozás egyrészt a közmű azonosítójának, anyagminőségének és átmérőjének felírását, másrészt a vezeték jellemző pontjainak szelvényezését, és igény esetén magassági adatainak a megjelenítését jelenti. Gravitációs csatornák esetén lehetőség van aknák és tisztítóidomok közötti távolság és lejtés értékek felírására, valamint ún. zászlók elhelyezésére. A zászló tartalmazza az akna vagy idom sorszámát, a fedlap magasságát és a folyásfenék adatokat, valamint igény esetén a műtárgy szelvényét.

 Keresztmetszetek létrehozása

Ezek után következhet a keresztszelvények megrajzolása, amelyeket a rendszer a helyszínrajzból automatikusan generál. A keresztmetszeteken, egyrészt a helyszínrajzon megjelölt meglevő közművek, másrészt azok a házi bekötések, víz- és gázvezetékek valamint csatornák fognak megjelenni, amelyeket a C+I Közműhálózat Tervező Rendszer valamely moduljával hoztak létre. Ezen kívül a helyszínrajz azon objektumai kerülnek megrajzolásra, amelyek a rendszer megfelelő funkcióival térképi jelölésük alapján (pl. árok, járda, műút, birtokhatár, stb.) osztályozva lettek.

 Dinamikus módosítások

A C+I Közműhálózat Tervező Rendszer valamennyi modulja alkalmas egy tervezett közmű nyomvonalán végrehajtott változtatások dinamikus továbbvezetésére. Ez konkrétan azt jelenti, hogy bizonyos AutoCAD parancsok alkalmazásával egy nyomvonal valamely töréspontjának áthelyezése esetén a program automatikus módosításokat hajt végre. Ez a változtatás kiterjed egyrészt a módosított nyomvonal szakaszhoz csatlakozó rajzi objektumok (aknák, házi bekötések, szerelvények, feliratok, stb.) átszerkesztésére, másrészt a rendszer igény esetén felhasználói beavatkozás nélkül frissíti a tervezett közmű megrajzolt hossz- és keresztmetszeteit, valamint aktualizálja a helyszínrajzi feliratokat az újonnan kiszámolt értékek alapján.

 Lefolyáselemzés, szimuláció

Csatornahálózatok esetében lehetőség van a hálózat tetszőleges pontjaiban a lefolyás időbeli változásának elemzésére. A vízgyűjtő területek lehatárolása, a csapadék intenzitás és eloszlás, valamint a mérési helyek meghatározása után a program egy külső alkalmazás meghívásával elvégzi a szükséges számításokat. Ezután a rendszer a vizsgált pontokban a szimuláció eredményeit, mint pl. a vízhozam vagy a telítettség időbeli változásait, grafikonok megrajzolásával ábrázolja a rajzban.

Hidraulikai modellezés, szimuláció

A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a tervező mérnök vízhálózatok hidraulikai modellezését is elvégezheti. A program felhasználásával a helyszínrajzon megrajzolt vízvezeték nyomvonalakból és hosszmetszetekből, valamint egyéb, az analízis szempontjából nélkülözhetetlen elemek, úgymint tározó vagy tartály vagy víztorony, szivattyú, terhelési pontok és menetgörbék, a felhasználó egy külső 'számító motor' futtatásával elvégezheti egy megadott időszakra vonatkoztatott számításokat. Ezután a szimuláció eredményeit  ismét az alapszoftverben elemezheti, vizsgálhatja többféle módon. Egyrészt a hálózat bármely csomópontjában és élén, vezetékszakaszán kiszámolt adatokból, úgymint nyomás, energiaszint, fogysztás, valamint térfogatáram, sebesség, súrlódási veszteség, a tervező grafikonokat rajzolhat, amelyeken a kiválasztott paraméter időbeli változása jeleníthető meg a hálózat megadott pontjában. Az adatokból statisztikákat, táblázatokat készíthet, valamint tetszőleges üzemállapotot szemléltethet az eredmények tematikus megjelenítésével.

 Mennyiségi kimutatások

A programmal elkészített tervekből mennyiségi kimutatás készíthető. A kigyűjtés többek között kiterjed a megtervezett közművek és házi bekötések hosszára átmérő és anyagminőség szerinti megbontásban, a vezetékeken elhelyezett műtárgyakra és szerelvényekre. Továbbá a rendszer közelítő számítást végez a megépítésnél kitermelésre kerülő föld térfogatára, a dúcfelület és a felbontandó szilárd burkolat nagyságára, valamint a homokágy térfogatára.
A rendszer támogatást nyújt a forgalomtechnikai terv elkészítéséhez néhány, a leggyakrabban használt KRESZ tábla szimbólumának beillesztésével.

CSATORNA-, VÍZ- ÉS GÁZHÁLÓZATOK TERVEZÉSE  |  NYOMVONAL RAJZOLÁSA,TEREPADATOK MEGADÁSA  |  KÖZMŰADATOK MEGHATÁROZÁSA  |  KERESZTEZŐ KÖZMŰVEK  |  E-KÖZMŰ TÁMOGATÁS  |  HOSSZ-SZELVÉNY RAJZOLÁSA  |  HÁZI BEKÖTÉSEK, SZERELVÉNYEK  HOSSZMETSZET ‚FELÖLTÖZTETÉSE’  |  HELYSZÍNRAJZ FELIRATOZÁSA  |  KERESZTMETSZETEK LÉTREHOZÁSA  |  DINAMIKUS MÓDOSÍTÁSOK  |  LEFOLYÁSELEMZÉS, SZIMULÁCIÓ  | | HIDRAULIKAI MODELLEZÉS, SZIMULÁCIÓ | MENNYISÉGI KIMUTATÁSOK