Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

CAD+Inform Kft. adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

A CAD+Inform Kft. (4026 Debrecen, Bem tér 18/C) a továbbiakban C+I, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak. A C+I adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők a C+I weboldalán a http://www.cadi.hu/content/hu/adatvedelmi_nyilatkozat.html menüpont alatt.
A C+I fenntartja magának a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket.

A C+I törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben az érintetteknek (ügyfelek / felhasználók / érdeklődők) a szabályzattal kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, jelezzék a weboldalon elhelyezett lehetőségeken keresztül, vagy e-mailben a cad.inform@cadi.hu címen!

A C+I fontosnak tartja az ügyfelei / felhasználói személyes adatainak a védelmét, tiszteletben tartja és elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A C+I a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magán érdekeltségi körének a védelmét. A C+I megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel védi az adatok biztonságát.

A C+I adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

2. A személyes adatok kezelésének általános elvei

2.1. Az érintett személy személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha megfelelő tájékoztatás alapján ahhoz az érintett önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, vagy kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdekre való hivatkozással elrendeli.

2.2. Személyes adat a következő két esetben kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna: a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges; a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.3. Az érintett életkora szerint, a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. A 16 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a C+I hírlevelére, illetve a promócióiban való részvételhez és más adatkezeléssel járó a C+I-hez köthető tevékenységben sem vehetnek részt. A C+I mindent megtesz, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a C+I-t, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez, és kérvényeznie az adatainak törlését. Illetve ilyen esetben, ha a tény a C+I tudomására jut, akkor a C+I külön kérés nélkül is törli a személyes adatokat.

2.4. Ha a személyes adatok felvételére eredetileg az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő az adatokat - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Feltéve, hogy ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.5.
 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

2.6. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.7. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Továbbá azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.8. Az érintett a C+I-nál - mint adatkezelőnél - írásban kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről. Továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – a törlését vagy zárolását.

2.9. A C+I minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, az adatkezelés időtartamát. Az érintett kötelessége, az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást. Az érintett felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

2.10. Az érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Továbbá, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes, vagyis ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

3. A C+I által végzett személyes adatkezelések köre

3.1. A www.cadi.hu oldal használata


A C+I www.cadi.hu internetes oldala (továbbiakban: weboldal) használhatóságának megkönnyítése érdekében a weboldal cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek a weboldal használatához szükségesek, és amelyeket a látogató böngészője a saját számítógépének merevlemezén tárol el. A C+I weboldal azért alkalmaz cookie-kat, hogy több információ legyen elérhető a weboldal használatáról, aminek felhasználásával meg lehessen könnyíteni a weboldalon való tájékozódást, és lehetővé váljon a weboldal használatának elemzése. A cookie-k segítségével megtudható például, hogy a C+I weblap egy adott oldalát megnézte-e már valaki. A cookie-k informálhatnak arról is, hogy meglátogatta-e már az adott látogató előzetesen is a weboldalt, vagy először teszi ezt. A C+I által használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot, illetve nem gyűjtenek személyhez köthető információkat. Ha valamely látogató nem szeretne cookie-kat kapni, akkor állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt.

A C+I weboldala a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve a C+I weboldal látogatójának anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja.
A Google ezen információkat a C+I weboldal használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által megkövetelt esetekben továbbíthatja harmadik fél részére, vagy abban az esetben, ha az adatok feldolgozását a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival a C+I weboldal látogatója megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. A C+I weboldal használatával a látogató tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az alábbi böngésző-plugin (beépülő modul) letöltésével és telepítésével megakadályozható, hogy a weboldal használata során létrehozott cookie-khoz és adatokhoz (ide értve a látogató IP címét is) a Google hozzáférhessen, illetve ezeket feldolgozhassa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az érintett (látogató) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak a C+I weboldalról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján történhet. A C+I garantálja, hogy nem értékesít, és nem ad kölcsön semmilyen személyes adatot harmadik fél részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, illetve végrehajtandó állami rendelkezések következtében azonban előfordulhat, hogy a C+I kénytelen az érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

www.cadi.hu weboldalra látogató kifejezett hozzájárulását adja a C+I részére a cookie-k használatához, és a látogatása alkalmával keletkezett adatainak a kezeléséhez.

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés kiterjed a látogatók azonosítására, megkülönböztetésére, a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, valamint a látogatás során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására.

Az adatkezelés célja:
 A C+I weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Azonosító, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama:  1 hónap / adott látogatás tartama.
Adatkezelő: CAD+Inform Kft.

A látogató saját számítógépéről jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

3.2. CAD+Inform hírlevél, tájékoztatás promóciókról


www.cadi.hu weboldalra látogatónak lehetősége van feliratkozni C+I hírlevélre, valamint promóciós ajánlatokra. Amennyiben az érintett személy a http://www.cadi.hu/index.php?mod=hirlevel oldalon regisztrál, a regisztrációval együtt kérheti hírlevél, illetve promóciós ajánlatok küldését, és ehhez megadja személyes adatait is.

Ennek alternatívájaként, a C+I által forgalmazott szoftver licencek felhasználója, a szoftver megrendelésekor és telepítésekor bekerül a szoftver felhasználói licenc nyilvántartásba, amely a jogszerű szoftver használat biztosításának és ellenőrzésének a technikai alapja. A felhasználó egyben nyilatkozik arról is, hogy a szoftver licenc használat időtartama alatt kér-e hírlevelet, illetve promóciós ajánlatokat, a licenc nyilvántartásban szereplő elérhetőségeire.

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, a C+I adatkezelésére alkalmazva, az érintett (látogató / szoftver licenc felhasználó / érdeklődő) a hírlevélre, promócióra történő feliratkozás, valamint a szoftver telepítése és használatba vétele alkalmával, a megfelelő jelölő négyzet bejelölésével és személyes adatainak megadásával, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait marketing, reklám és promóciós célokból a C+I mint adatkezelő tárolja, kezelje, illetve folyamatosan felhasználja, és hírleveleket, termék információkat, promóciós anyagokat küldjön a részére. Mindez történhet e-mailben, telefonon, postai úton, SMS-ben, ill. egyéb más módon, amelyhez az érintett hozzájárult. Az érintett adatait a C+I felhasználhatja arra is, hogy felhasználói profilt készítsen az érintettről, és ez alapján személyre szabott információs anyagokat, illetve ajánlatokat küldjön az érintett részére. Az érintett által szolgáltatott adatokat a C+I felhasználhatja a saját weboldala, hirdetései, marketingje, piackutatása, valamint értékesítési tevékenysége eredményességének mérésére és javítására is.

A fenti érintett személyek a hozzájárulásukat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatják, vagyis leiratkozhatnak a leiratkozas@cadi.hu e-mail címen, vagy a C+I posta címére küldött levélben: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

Az érintett személy tisztában kell legyen az Infotv 14.§. és 15.§ paragrafusaiban foglalt jogaival, így azzal is, hogy a C+I-nál írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A kért tájékoztatást a C+I köteles 30 napon belül az érintettnek megadni, illetve ha a kérés teljesítését megtagadja, akkor 30 napon belül köteles írásban közölni az érintettel, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor. Erre az esetre vonatkozóan a C+I előre felhívja az érintett figyelmét a bírósági jogorvoslat és a hatóság felé történő panasztétel lehetőségére. Ezen kívül az érintettet megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a C+I által meghozott intézkedéssel vagy döntéssel nem ért egyet, vagy ha a C+I határidő előtt nem nyilatkozik, úgy az érintett bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

Az adatkezelés célja: 
Tájékoztatás adása a C+I üzleti tevékenységével kapcsolatos akciókról és promóciókról, valamint felhívás a C+I által megtartott termék bemutatókra, szakmai napokra, szakmai szemináriumokra.
Az adatkezelés jogalapja:  Az érintett kifejezett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, munkahely neve, munkahely címe, beosztás, szakmai érdeklődés, használt mérnöki szoftver neve és verziója.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig / hírlevélről történő leiratkozásáig. Ez nem érinti a szoftver felhasználói licenc nyilvántartásban tárolt adatokat, amelyek adatkezelése a szoftver licenc használat időtartamáig áll fenn.
Adatkezelő: CAD+Inform Kft. és a szoftver gyártói, az Autodesk és a Lanner Group Limted
Adatfeldolgozó: CAD+Inform Kft.

3.3. CAD+Inform felhasználói szoftver támogatással kapcsolatos adatkezelés

A C+I weboldalának bizonyos részei speciális felhasználó támogatást, szoftver frissítési és karbantartási szolgáltatásokat tartalmaznak, amikhez a hozzáférés idegenek számára korlátozott. Ezekhez az oldalakhoz csak azok a regisztrált szoftver licenc felhasználók férhetnek hozzá, akik a felhasználó támogatási szolgáltatásokra valamilyen okból jogosultakká váltak, vagy azt kifejezetten megrendelték, és a hozzáférés ellenőrzéséhez szükséges személyes adataikat előzőleg megadták. A személyes adatokat a hozzáférés technikai biztosításához a C+I-nak mint adatkezelőnek tárolnia és kezelnie kell. 

Az ilyen módon érintett személyek, a szolgáltatás megrendelésével és igénybevételével a személyes adataik kezeléséhez kifejezetten hozzájárulnak, és elismerik, hogy a szolgáltatás teljesítése e nélkül az adatkezelés nélkül nem lehetséges.

Az érintett személyek tájékoztatáshoz való jogára a korábban leírtak érvényesek.

Az adatkezelés célja: Szoftver felhasználó támogató szolgáltatások nyújtása és ellenőrzése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, email cím, telefonszám, munkahely neve, munkahely címe, beosztás, szakmai érdeklődés, használt mérnöki szoftver neve és verziója.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig, ami egyben a szolgáltatás nyújtásának befejezését is jelenti. Vagy a szolgáltatási időszak bármi okból történő befejezéséig, például érdekmúlás miatt.
Adatkezelő: CAD+Inform Kft. 
Adatfeldolgozó: CAD+Inform Kft.

3.4. Facebook – CAD+Inform céges üzleti oldal

A C+I hivatalos céges oldalt üzemeltet a Facebook közösségi hálón, amely a CAD+Inform név alatt érhető el a www.facebook.com oldalon.
Amennyiben az érintett látogató a C+I valamelyik bejegyzéséhez bármilyen tartalmat posztol, hozzászól (kommentel) vagy tetszését nyilvánítja (lájkolja), akkor az érintett kifejezett hozzájárulását adja a poszt vagy komment nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

A C+I-nek joga van a saját Facebook oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakos, közszemérmet sértő, rasszista, vagy bármilyen más általában elfogadhatatlan tartalmat, közlést azonnal törölni az oldalról. Az ilyenekért a felelősség a posztolót, kommentelőt vagy lájkolót terheli.

A C+I nyilatkozik, hogy a Facebook oldalán megjelenő bármilyen posztból, kommentből vagy lájkolásból származó semmilyen személyes adatot saját maga nem kezel, nem tárol, és nem használ fel. 

3.5. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a C+I az érintett adatainak kezelésére vonatkozó írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást az érintett részére, valamint ha az érintett által írásban kért személyes adatok helyesbítésére, törlésére, zárolására 30 napon belül nem kerül sor, és a C+I írásban sem közli az elutasítás indokait, akkor az érintett jogosult jogorvoslattal élni.
Továbbá jogorvoslattal élhet az érintett akkor is, ha nem ért egyet a C+I által a kérelem tárgyában meghozott döntésével és annak az indoklásával. Ekkor a döntés ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat és/vagy jogorvoslatot kezdeményezhet, vagy panasztétellel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

4. A felelősség kizárása

A C+I a weboldalán található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állította össze és ellenőrizte. Ennek ellenére nem vállalhat semmilyen felelősséget a honlapon található minden információ érvényességéért, helyességéért, teljességéért és minőségéért.
A honlapon más szolgáltatók, gyártók vagy partnerek által működtetett weboldalakra vezető linkek is találhatók. A C+I nem vizsgálja ezen, más szervezetek által üzemeltett oldalakat, nincs ráhatása ezek tartalmára, és nem vállal felelősséget vagy garanciát ezen oldalak esetleges hibás, félrevezető vagy törvénysértő tartalmáért, az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő egyéb jogsértésekért. Amennyiben azonban a C+I megbizonyosodik valamely link vagy tartalom törvénysértő mivoltáról, a lehetőségekhez mérten azonnal eltávolítja azt.

A weboldalon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az adott témával vagy termékkel kapcsolatos szakvéleményeket, objektív értékeléseket, személyre szabott konkrét üzleti ajánlatokat. Ilyen szakvélemények vagy ajánlatok érdekében forduljanak személyesen a C+I illetékeséhez, vagy a témában járatos bármilyen más szakértőhöz. A C+I nem vállal felelősséget semmilyen, a weboldalán található információ által motivált vagy befolyásolt tevékenységért és annak következményeiért.

A weboldal használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A C+I nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományaiban, hardvereiben vagy szoftvereiben bekövetkezett károkat is. 

5. Szerzői jogok, védjegyek és egyéb oltalmi jogok

A C+I weboldalán megjelenő minden tartalom, beleértve az összes szöveget, képet, grafikát, audio- és video fájlt, a cég tulajdonát képezi, vagy felhasználása a jogos tulajdonos kifejezett hozzájárulásával történik. Ugyanakkor a weboldalon előfordulhatnak szabadon felhasználható, szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagok is. A jogvédett tartalom, erre vonatkozó kifejezett engedély nélkül, csak személyes célra használható fel, nyilvános és kereskedelmi célú felhasználása (letöltések, reprodukálás stb.) tilos. A tartalom módosítására, vagy bármilyen egyéb módon történő szerkesztésére vagy feldolgozására kizárólag a C+I, vagy a jogokat tulajdonló szervezet erre vonatkozó előzetes, írásos engedélye alapján kerülhet sor.

Tilos a C+I weboldalán megjelenő bejegyzett védjegyek vagy logók bármilyen jogosulatlan felhasználása, vagy az azokkal történő bármilyen visszaélés. A szerzői jogok, ill. egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi következményekkel járhat.

6. Frissítések és módosítások


A jelen Adatvédelmi Szabályzat egyes részeit - előzetes értesítés nélkül - a C+I bármikor módosíthatja vagy aktualizálhatja. A C+I kéri az érintetteket, hogy időnként látogassák meg a weboldalt, hogy tudomást szerezzenek az időközben végrehajtott módosításokról vagy frissítésekről. Az egyes módosítások hatályba lépésének dátuma a weblapon fel van tüntetve.CAD+Inform Kft.   2015. április 01.